Татар телендә кушымчалар

1 нче блок
...

1. Тамыр һәм бер кушымчадан торган сүз формасы кайсы пунктта? камыш
сагыш
чалыш
табыш

2. Тамыр һәм ике кушымчадан торган сүз формасы кайсы пунктта? алдым
тыгызрак
каршылык
чыбыркыла

3. Тамыр һәм кушымчалар чиген бүлүдә кайсы пунктта хата киткән? күр-е-нә
яз-ыл-а
ту-мыш-тан
бер-ек-кән

4. Тамыр һәм кушымчалар чиген бүлүдә кайсы пунктта дөрес? саргай-ган-нар
куш-ым-та-сы
тел-ә-к-тәш
көт-ү-че

5. Кайсы пункттагы сүз формасында кушымча берәү генә? ашлама
куркыныч
беркетмә
кунак

6. Кайсы пунктта кушымчалар саны икәү? алмагачлар
үзешчән
чималны
торакны

7. Кайсы пунктта кушымчалар саны өчәү? җиңеләйтеп
кунакчыл
ташламаганнар
дөбердәтмәсеннәр

8. Кушымчалар чиге кайда дөрес билгеләнмәгән? ал-ды-р-ма-ган
ал-дыр-ма-ган
бер-мә-бер
кил-гәлә-штер-ә

9. Кушымчалар чиге кайсы пунктта дөрес билгеләнгән? төзәт-тер-мә-де
төз-ә-тте-р-мә-де
төз-әт-тер-мә-де
төзә-т-тер-мә-де

10. Аваздаш яңгырашлы кушымчаларның бүленеше кайда дөрес билгеләнгән? ун-ла-ган
уй-ла-ган
күрә-ләт-ә
эш-ләт-ә
АДПУ доценты М.М.Нигъмәтуллин әзерләгән тестлар буенча төзелде.


Сайт управляется системой uCoz